ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin Zespołu Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 02-134 przy ul. 1 Sierpnia 36B

  1. Zespół Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie (zwany dalej „ZSS-MOIIB) działa na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z którym do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji.
  1. Działalność ZSS-MOIB nie objęta regulacjami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2019 r. poz. 284) prowadzona jest w siedzibie MOIIB w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36B.
  1. Działalność ZSS-MOIB objęta regulacjami ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  o broni i amunicji prowadzona jest poza siedzibą MOIIB, na terenach
    i w obiektach należących do innych podmiotów, na podstawie zawartych przez MOIIB porozumień lub umów z tymi podmiotami.
  1. Celem ZSS-MOIIB jest integracja członków MOIIB o charakterze sportowym i szkoleniowym oraz promocja MOIIB wśród samorządów zawodowych i w społeczeństwie. W tym celu ZSS-MOIIB będzie organizować imprezy o charakterze sportowym a także szkolenia  w środowisku inżynierów budownictwa województwa mazowieckiego  dla członków MOIIB a także dla innych środowisk zawodowych szczególnie wśród samorządów zawodowych.
  1. Przynależność do ZSS-MOIIB jest ograniczona wyłącznie do czynnych członków MOIIB, którzy opłacili aktualną składkę członkowską i posiadają aktualne zaświadczenie z Izby. Członkostwo w ZSS-MOIIB jest dobrowolne i powstaje z chwilą zadeklarowania przez inżyniera uczestnictwa w ZSS-MOIIB i ustaje z chwilą deklaracji zaprzestania działalności w ZSS-MOIIB. Przynależność i rezygnacja z działalności w ZSS-MOIIB nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych po stronie członka MOIIB.