ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

PODSTAWOWE INFORMACJE:
ADRES: ul. 1 Sierpnia 36 B 02-134 Warszawa
NIP: 525 22 58 203
REGON: 015314014
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP: MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ( /MazowieckaOIIB/SkrytkaESP );

e-Doręczenia: AE:PL-25514-70556-GCUJJ-38

nr konta: 02 80150004 0070 3930 2070 0001
(opłaty członkowskie należy dokonywać na konta indywidualne przydzielane każdemu członkowi osobno)

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależność do izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

 

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego w szczególności należy:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
 • opiniowanie minimalnych wymagań programowych  w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie  w tych sprawach,
 • zarządzanie majątkiem  i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członków samorządów zawodowych,
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
 • realizacja zadań statutowych.