ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV- 2, oraz mając na względzie dbałość o nasze wspólne zdrowie, informujemy, że decyzją Prezydium Rady MOIIB XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB zostają odwołane i odbędą się w innym terminie. Dla nas Państwo jesteście najważniejsi, a same zawody traktujemy jako spotkanie naszych przyjaciół „po fachu”, promujących aktywność fizyczną bez ograniczeń wiekowych. ZMIENIAMY TYLKO TERMIN ZAWODÓW. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce naszym spotkaniom na basenie będzie towarzyszyć koleżeńska atmosfera i sportowa rywalizacja.

Poniżej wspomnienia z poprzednich edycji zawodów:

X MZP: https://youtu.be/CHQc3WYQZIU

IX MZP: https://youtu.be/1FlI9-3SvvM

VI MZP: https://youtu.be/5B42gGF-_v0

 

Czytaj więcej... Drogą elektroniczną składać można:
✅ zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
✅ złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
✅ zgłosić rozbiórkę,
✅ wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
✅ złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
✅wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
✅ zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
✅ złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
✅ zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
✅ złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/?fbclid=IwAR3ME3Gg2wIjyR9OvtUBjUDNwRzgUVPXSnqAHNKJAFDwvlLAeWsrpdccSp0

Czytaj więcej...Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o prowadzonych pracach nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami tych prac, zakłada się  odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz wytycznych nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę. Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, zaś wymagania nieobligatoryjne przejmą postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przygotowywaniu projektu nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które docelowo zastąpi obowiązujące dziś trzy rozporządzenia:

  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 735, z późn. zm.),
  • Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz.116 z późn. zm)

Natomiast nowa struktura wymagań technicznych jest usystematyzowana. Wytyczne podzielono na część drogową (WDR) i dotyczącą drogowych obiektów mostowych (WRM). Powstała również część dotycząca modelowania informacji o budowaniu w drogownictwie (BIM). Na obecnym etapie wytyczne odnoszą się głównie do spraw projektowania i wykonywania infrastruktury drogowej.

Dotychczas opracowano szereg wytycznych, do których wydawania jest upoważniony minister właściwy do spraw transportu,  na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 –tekst jednolity).

Spis opracowanych wytycznych, udostępniony przez Ministerstwo Infrastruktury stanowi załącznik do niniejszej informacji – do wglądu https://maz.piib.org.pl/files/załacznikWymagania.pdf

Jednocześnie Ministerstwo zwróciło się o przedstawienie informacji naszego środowiska zawodowego o potrzebach rozszerzenia przedłożonego spisu już zamówionych wytycznych. Wobec powyższego prosimy Koleżanki i Kolegów – członków naszej Izby, zainteresowanych powyższą problematyką, a w szczególności projektantów, o zgłaszanie propozycji do nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych oraz propozycji wytycznych, które powinny zostać opracowane w kolejnych latach wraz z hasłowym opisem ich zawartości.

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać do MOIIB - Komisja Prawo-Regulaminowa w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Transmisje on-line zajęć doskonalenia zawodowego -> https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online 

Materiały z zajęć i  do samodzielnej nauki dowolnym czasie- > https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/materialy-szkoleniowe

Newsy i inne interesujące informacje - >  https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB

Retransmisje zajęć, filmy ->YouTube: Kanał MazowieckaOIIB

Usprawnienie obsługi on-line
->  oddzielne konto pocztowe email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. związane z Kwalifikacjami i Egzaminem.

-> dla spraw członkowskich   jest możliwość składania wniosków na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -> https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 Nie jest obsługiwany wniosek o  Wpis Tymczasowy  oraz Wpis na listę członków dla  osób mających uprawnienia nie wydane przez MOIIB ( dokumenty muszą być przedstawione papierowo z uwagi na konieczność dostarczenia poświadczonych notarialnie kopii uprawnień/dyplomów).
Podczas składania pisma jako załącznik należy dołączyć odpowiedni druk  (Formularze wniosków - Dział Członkowski), jako podmiot wskazujemy -> Mazowiecka Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa i podpisać cyfrowo dokument w celu przekazania do ESP. Funkcjonalność ta wymaga konta ePUAP oraz posiadania profilu zaufanego/e-dowodu.

Dla osób wolących tradycyjne rozwiązania jest czynna 24h skrzynka podawcza w Biurze MOIIB na ul. 1 Sierpnia 36B, umieszczona po prawej stronie głównego wejścia (pod filarami), można tam w sposób bezpieczny składać dokumenty papierowe.  

Bezpłatne wsparcie prawne dla członków MOIIB   telefoniczne / email (usługa Prawnik dla Inżyniera) -> informacja: https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1332-wsparcie-prawne-dla-czlonkow-moiib    link bezpośredni:  https://4ead.pl

Czasopisma on-line -> Inżynier Mazowsza   i Inżynier Budownictwa (dostęp po zalogowaniu do Portalu PIIB)

Serwisy (dawny Budowlany, Normy SEP, BISTYP), Bibloteka Norm,  programy ( Środowiskowe Zasady..) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków https://portal.piib.org.pl

Szkolenia on-line (E-learning) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków  -> https://portal.piib.org.pl/elearning

•  Projektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy w standardzie niskoenergetycznym
•  Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i mostów
•  Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk korozji i zmęczenia
•  Trwałość eksploatacyjna i wzmacnianie konstrukcji budowlanych
•  Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II
•  Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej realizacji
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II
•  Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi
•  Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990  
•  Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast
•  Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodziene funkcje techniczne w budownictwie
•  Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne Urządzenia elektryczne
•  Głębokie wykopy
•  Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków
•  Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
•  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej
•  Kosztorysowanie robót budowlanych
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I
•  Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
•  Wprowadzenie do eurokodów
•  Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami