ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Świętujemy razem - godnie choć każdy na swój własny sposób. Świętujemy z radością, uśmiechem i ogromnym szacunkiem dla przeszłości.

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości."

Czytaj więcej...Kolejna rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia nie tylko walki, ale również pracy, jaką wykonali nasi przodkowie – w tym również inżynierowie budownictwa - w odbudowie kraju.
Po 123 latach zaborów na polityczną mapę świata powróciło państwo polskie - niepodległa, odrodzona POLSKA 🇵🇱, za którą oddawali zdrowie i życie uczestnicy wojen i zrywów powstańczych.
Czas zaborów był z jednej strony ciągłą walką o przywrócenie państwowości, a z drugiej budowaniem fundamentów tej państwowości. Wszyscy bowiem, zarówno romantycy, jak i pozytywiści wierzyli, że Polska się odrodzi. Wiadomo było także, że wówczas KRAJ będzie musiał „odrabiać” opóźnienia cywilizacyjne wynikające z braku obecności politycznej i gospodarczej w strukturze Europy i Świata.

W ostatnim stuleciu Polska jako państwo i naród przeżywała trudne chwile, a mimo to pozycja inżynierów budownictwa była bardzo silna. Zawsze z naszym zdaniem liczyli się politycy i brali pod uwagę nasze środowisko przy podejmowaniu ważnych decyzji, w tym tych gospodarczych ‼
Inżynierowie zawsze służyli wiernie Rzeczypospolitej przedkładając dobro ogółu nad własne ambicje i interesy.

W odrodzonej Polsce pierwszy resort odpowiedzialny za budownictwo to było Ministerstwo Robót Publicznych – utworzone na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 16 stycznia 1919 r. Zakres kompetencji urzędu określiła ustawa z 29 kwietnia 1919 r. wchodząca w życie 9 maja 1919 r.(zajmująca 1,5 strony maszynopisu i zawierająca 6 artykułów).
Pierwszymi ministrami były Osoby noszące tak znamienite nazwiska jak: Andrzej Kędzior, Józef Pruchnik, Tadeusz Jasionowski czy Gabriel Narutowicz - późniejszy Prezydent RP.

W obliczu tamtej sytuacji kraju z 1918 r., dzisiejsza wydaje komfortowa. Niemniej jednak mamy - jako środowisko - inne wyzwania, do których zaliczyć możemy w szczególności:
- odbudowa prestiżu zawodu Inżyniera budownictwa do poziomu sprzed dziesięcioleci;
- kształtowanie postaw godności i solidarności zawodowej, w tym propagowanie idei pierwszeństwa zasad przed osobistymi ambicjami;
- uczestnictwo (lub stanie na straży) odpowiedniej jakości budownictwa w obszarze legislacyjnym, technicznym oraz etyczno-moralnym.

 Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających, Polaków tak przyzwyczajonych do życia według obcych szablonów, według obcych narzuconych sposobów życia i metod postępowania, żeśmy prawie za swoje je uznali, że wyrzec się ich z trudnością możemy. (…) czeka nas pod tym względem wielki wysiłek, na który my wszyscy, nowoczesne pokolenie, zdobyć się musimy, jeżeli chcemy zabezpieczyć następnym pokoleniom łatwe życie, jeżeli chcemy obrócić tak daleko koło historii, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęga (...)." - słowa Józefa Piłsudskiego wypowiedziane 11 stycznia 1920 r.

Jakże wciąż te słowa są aktualne.

Szanowni Państwo, Mili Goście,

Czytaj więcej...Znajdujemy się dzisiaj w przepięknym gmachu Filharmonii Narodowej, aby świętować Mazowiecki Dzień Budowlanych – święto wszystkich, którzy są zaangażowani w proces budowania. Jak wielu osób to dotyczy, świadczy chociażby ta prawie pełna, licząca około 1000 miejsc sala koncertowa. Są wśród nas wszyscy, którzy mają swój udział w realizacji procesu budowlanego. To nie tylko członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czyli osoby posiadające uprawnienia budowlane i wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ale także przedstawiciele bratnich zawodów architekta, urbanisty, geodety, jak również administracji państwowej: w tym: inspektorzy nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Są też przedstawiciele samorządów terytorialnych: gmin, powiatów, województw, a także władzy centralnej. To oni w największym stopniu są, nie tylko urzędnikami, ale przede wszystkim inwestorami. Cieszymy się, że są z nami reprezentanci świata nauki i szkolnictwa, zarówno tego zawodowego jak i wyższego. To święto nas wszystkich.

Ta mnogość przedstawicieli różnych instytucji, zawodów, branż wskazuje, że kluczem do sprawnej realizacji inwestycji w budownictwie jest WSPÓŁPRACA. To właśnie ona sprawia, że często ten bardzo skomplikowany proces udaje się doprowadzić do końca. Dzięki temu mamy nadal dobrą kondycję naszej gospodarki w sektorze budownictwa. Nie da się ukryć, że branża budowlana przeżywa boom. Wynika on m.in. z dużej liczby przetargów w segmencie infrastruktury, jak i sporej liczby inwestycji deweloperskich i przemysłowych. We wrześniu GUS przedstawił badania koniunktury w budownictwie na +3,2 punktu procentowego, jest to jednak spadek z 4,0 punktów procentowych we wrześniu ubiegłego roku, świadczy to o wyraźnym spowolnieniu.

Ogromny popyt przekłada się na duże wzrosty cen materiałów budowlanych i usług podwykonawczych. Niepokoją doniesienia, że nawet największe firmy budowlane o stabilnej sytuacji finansowej zaczynają mieć kłopoty na swoich budowach, z powodu odmowy waloryzacji kontraktów na roboty drogowe i kolejowe. Realizują one inwestycje po kosztach lub nawet zaczynają dokładać do kwot umownych. Dotychczasowe negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury nie przyniosły konkretnych rezultatów i coraz częściej słyszymy, że firmy budowlane decydują się na drogę sądową w sprawie waloryzacji.

Największym jednak problemem jest brak rąk do pracy, czego wyrazem jest rekordowo niskie bezrobocie. Wielu naszych pracowników, szczególnie tych wyspecjalizowanych, coraz częściej wyjeżdża z kraju, a ostatnio nawet cudzoziemcy, którzy tak niedawno mocno zasilali nasz rynek pracy wolą pracować na Zachodzie, niż na polskich budowach.

To wszystko pokazuje jak ważna jest właśnie WSPÓŁPRACA. Dla liczącej ponad 20 tysięcy członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to słowo klucz określające przyszłość branży. Podobny pogląd wyrażają także Liderzy Branży w opublikowanym w czerwcu raporcie: „Budownictwo. Innowacje. Wizja liderów branży 2025”. Izba podejmuje szereg konkretnych działań, których celem jest nie pogorszenie warunków tej współpracy. Większość członków samorządu wie jaką batalię stoczyliśmy w ostatnim roku w obronie pozycji inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym. Zakończyła się ona doraźnym sukcesem, czyli odłożeniem w czasie prac nad rozdzieleniem zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Warunki naszej pracy zmieniały się i nadal się zmieniają bardzo szybko – liczba nowelizacji prawa budowlanego w tym roku doszła do 12-tu, a strona rządowa od kilku miesięcy zapowiada kolejną, tym razem większą, w której celem miałoby być  usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Niestety rozwiązania takie jak proponowany trójpodział projektu budowlanego a zarazem odłożenie wymogu opracowania trzeciej części tzw. projektu technicznego zawierającego projekt konstrukcji i projekty branżowe na dalszy etap realizacji, tego usprawnienia nie spowoduje! Naszym zdaniem odłożenie wymogu przedłożenia projektu technicznego na rozpoczęcie prac albo nawet oddanie obiektu do użytkowania z pewnością przyspieszy przygotowanie dokumentacji i uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, ale na pewno nie przyczyni się do tego, że cała inwestycja powstanie szybciej i taniej. Ponadto ten sztuczny podział jest wbrew światowym trendom i postępowi w budownictwie, których wyrazem jest coraz szersze zastosowanie tzw. metodologii BIM, zakładającej współpracę i koordynację od samego początku już na etapie projektowania. Nasza Izba przekazuje te wszystkie merytoryczne argumenty podczas konferencji takich jak zorganizowane w marcu Regionalne Forum Inżynierskie w Sierpcu czy organizowanych cyklicznych spotkaniach pod hasłem „Usprawnienie procesu inwestycyjnego w budownictwie” kierowanych do mieszkańców, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, naczelników wydziałów budownictwa, inwestycji i urzędników powiatowych. Takie spotkania odbyliśmy w tym roku m.in. w Pruszkowie, Płocku i Wyszkowie. Dyskusje na tych spotkaniach dają nadzieję na lepszą współpracę, realną poprawę funkcjonowania procesu inwestycyjnego i eliminowanie trudności związanych z formalnościami podczas realizacji inwestycji.

Aby ta współpraca była jeszcze lepsza kolejnym hasłem na które stawia Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest INTEGRACJA. Spotkania środowiskowe są przede wszystkim po to, aby budować relacje.  Te przyjacielskie i życzliwe relacje budujemy podczas wszystkich naszych aktywności: regatach, spływach kajakowych, grze w Lidze Siatkówki Firm, turnieju badmintona, udziale naszej drużyny w marszu na orientację w Bieszczadach, zawodach narciarskich, czy rozgrywkach brydża. Zachęcamy członków do aktywności w integracji środowiska, a w szczególności zapraszamy na organizowane przez nas  już za dwa tygodnie X jubileuszowe Międzynarodowe Zawody Pływackie Masters w Ostrowi Mazowieckiej i Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym w siedzibie Sekcji Strzeleckiej CWKS „LEGIA” Warszawa.

Następne słowo klucz, które stanowi motto działalności Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa to ROZWÓJ. I mam tu na myśli nie tylko rozwój całego budownictwa, ale przede wszystkim rozwój zawodowy i osobisty naszych członków. Wspomniany już przeze mnie raport Liderów Branży wskazuje, że przyszłością są innowacje, ale wprowadzane ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. W naszym sektorze jeśli mówimy o innowacyjności i optymalizacji procesów to myślimy przede wszystkim o postępie technologii materiałów budowlanych i technologii budowania, w tym nie tylko mechanizacji, ale także cyfryzacji, której przykładem jest chociażby również wspomniany przeze mnie BIM. Niewątpliwym naszym sukcesem była zorganizowana wspólnie z Izbą Projektowania Budowlanego konferencja „BIM na budowie”, która zgromadziła ponad 180 osób. Udało się to dzięki aktywności naszej Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM. A z kolei dzięki wysiłkom Komisji ds. podnoszenia kwalifikacji zawodowych i integracji nasza oferta szkoleń branżowych została w ostatnim roku znacznie poszerzona właśnie o szkolenia z zakresu BIM, a także kompetencji miękkich, z których coraz częściej korzystają nasi inżynierowie. Na szczególną uwagę jeśli chodzi o zdobywanie praktycznej wiedzy zasługują nasze wyjazdy techniczne, które organizuje Koło Młodych. W ciągu ostatniego roku było to aż 20 wyjazdów szkoleniowych na ciekawe realizacje.

Jako przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, chciałbym w tym miejscu i w tym momencie gorąco podziękować wszystkim, którzy dołożyli choćby cegiełkę do działalności naszego samorządu. Jak zauważyliście Państwo w trakcie wymieniania naszych sukcesów nie wymieniałem nazwisk, ponieważ to wystąpienie jest zbyt krótkie by przedstawic  wszystkie  sukcesy , a tym bardziej   osoby które za nimi stoją. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim – to wasze dzieło!

Nawiązując do tych trzech kluczowych słów opisujących pracę naszego samorządu, czyli WSPÓLPRACY, INTEGRACJI i ROZWOJU chciałbym zacytować amerykańskiego przemysłowca, inżyniera, założyciela Ford Motor Company – Henry’ego Forda, który powiedział:

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Nasz samorząd to właśnie połączenie sił, pozostanie razem i wspólna praca dla dobra branży budowlanej. Ale Izba to nie tylko Rada Okręgowa, delegaci, zespoły i komisje, lecz my wszyscy sprawujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. To jest nasza Izba i potrzebne jest zaangażowanie i działanie nas wszystkich w ramach wspólnie wytyczonych celów.

Dlatego dzisiaj z okazji Mazowieckiego Dnia Budowlanych życzę nam wszystkim dobrej WSPÓŁPRACY, INTEGRACJI i ROZWOJU – a wtedy o sukces będzie naprawdę łatwo.

 

Przewodniczący Rady MOIIB

Roman Lulis

(Filharmonia Narodowa w Warszawie w dniu 3.10.2019r.)

 

 

Czytaj więcej...W dniach 21-22 października Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odwiedziła Delegacja z Białorusi. Naszymi Gośćmi byli przedstawiciele środowiska związanego z branżą budowlaną. Pierwszego dnia pobytu mogli oni zobaczyć jak postępują prace na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy, poznając przy tym szczegóły spektakularnej budowy nowego mostu na Wiśle. Pokazaliśmy im też Budowę Kompleksu Biurowego Forest na ul. Burakowskiej, a inne  budowane w stolicy obiekty mogli zobaczyć zwiedzając wysokie piętra powstającego w Śródmieściu Varso Tower.Drugiego dnia Przewodniczący MOIIB Roman Lulis powitał  Delegatów zaproszonych do siedziby Izby na ul. 1 Sierpnia i opowiedział jak wygląda jej struktura, organizacja i działalność.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Lipsko, stolica powiatu najbardziej wysuniętego na południowy – wschód Mazowsza, historycznie należącego do Małopolski. W skład powiatu lipskiego wchodzi 6 gmin: Chotcza, Ciepielów, Sienno, Solec nad Wisłą, Tarłów oraz gmina miejsko-wiejska Lipsko. Wójtowie wszystkich gmin oraz Starosta Powiatu przybyli na uroczystości związane z 20-leciem powołania Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz 15-tego, jubileuszowego spotkania z okazji Dnia Budowlanych.

Okolicznościowe wystąpienia rocznicowe wygłosili Starosta Powiatu Lipskiego Sławomir Śmieciuch oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tadeusz Durak.  Powiatowy Inspektor, członek samorządu inżynierów budownictwa, obchodził w tym roku 15-tą rocznicę piastowania tego zaszczytnego stanowiska. Rok 2019 jest ostatnim rokiem Jego pracy na tym stanowisku. Przechodzi na zasłużoną emeryturę.


Czytaj więcej... Uczestnicy spotkania, wśród których była liczna grupa członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów z przedstawicielami Prezydium Okręgowej Rady na czele, złożyła w imieniu OR i jej Przewodniczącego Romana Lulisa, serdeczne podziękowania za dotychczasową, merytoryczną współpracę i życzyła powodzenia w życiu osobistym i pracy na rzecz samorządu zawodowego. Symbolem uznania był wręczony przez kol. kol. Andrzeja Wasilewskiego i Jerzego Putkiewicza adres okolicznościowy i miedzioryt, widok na Stare Miasto w Warszawie. W oficjalnej części uroczystości wyróżniono zasłużone dla powiatu lipskiego organizacje, firmy i osoby prywatne. Wśród wyróżnionych znalazła się Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów, która otrzymała okolicznościowy medal 20-lecia Powiatowego Nadzoru Budowlanego i adres z podziękowaniem za wsparcie działalności PNB i współpracę w okresie ostatnich kilkunastu lat.

Po części oficjalnej zebrani mieli okazję podziwiać talent kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza, którego występ wielokrotnie przerywany był spontanicznymi brawami. Spotkanie odbywało się w tradycyjnie serdecznej atmosferze, nie zabrakło nieskrępowanej wymiany zdań na nurtujące brać budowlaną codzienne problemy zawodowe i społeczne.

Czytaj więcej...Pierwsze Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Warszawie już za nami – znamy zwycięzców – w klasyfikacji drużynowej wygrała Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Najlepszymi strzelcami wśród polskich inżynierów budownictwa okazali się Daszewski Andrzej z Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Ciaszkiewicz Zbigniew ze Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach.  Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa osiągnęła również dobre wyniki zajmując 2 i 3 miejsce w klasyfikacjach zespołowych.

Liczne puchary, medale i dyplomy w imieniu Przewodniczącego MOIIB wręczał Sekretarz Rady Mariusz Okuń. W zawodach rywalizowało 9 Okręgowych Izb: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Mazowiecka jako gospodarz.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia:

https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB/posts/526210694593303