ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uchwała Nr 1/Z/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu VII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego plik pdf
Uchwała Nr 2/Z/2008 w sprawie uchwalenia porządku obrad VII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego  
Uchwała Nr 3/Z/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007. plik pdf
Uchwała Nr 4/Z/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007. plik pdf
Uchwała Nr 5/Z/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007. plik pdf
Uchwała Nr 6/Z/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007. plik pdf
Uchwała Nr 7/Z/2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2007. plik pdf
Uchwała Nr 8/Z/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007.. plik pdf
Uchwała Nr 9/Z/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2007. plik pdf
Uchwała Nr 10/Z/2008 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
Uchwała Nr 11/Z/2008 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008. plik pdf
Uchwała Nr 12/Z/2008 w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji z pełnienia funkcji członka Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. plik pdf
Uchwała Nr 13/Z/2008 w sprawie nie uzupełniania składu Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa plik pdf