ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1.

Uchwała Nr 1/Z/2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu VI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego.

2.

Uchwała Nr 2/Z/2007 w sprawie uchwalenia porządku obrad VI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego.

3.

Uchwała Nr 3/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Rady MOIIB w roku 2006 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2006 r.

4.

Uchwała Nr 4/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w roku 2006.

5.

Uchwała Nr 5/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB w roku 2006.

6.

Uchwała Nr 6/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w roku 2006.

7.

Uchwała Nr 7/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB w roku 2006.

8.

Uchwała Nr 8/Z/2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2006.

9.

Uchwała Nr 9/Z/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie MOIIB za rok 2006

10.

Uchwała Nr 10/Z/2007 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007.

11.

Uchwała Nr 11/Z/2007 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007.

12.

Uchwała Nr 12/Z/2007 w sprawie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach MOIIB z wykonywaniem pracy na rzecz MOIIB.

13.

Uchwała Nr 13/Z/2007 w sprawie odwołania ze składu organu MOIIB przed upływem kadencji.

14.

Uchwała Nr 14/Z/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/Z/2006 V Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie liczebności poszczególnych organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2006 – 2010.

15.

Uchwała Nr 15/Z/2007 w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie siedziby Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

16.

Uchwała Nr 16/Z/2007 w sprawie wniosków złożonych w dniu 14 kwietnia 2007 r. do Komisji Uchwał i Wniosków.

Aby zobaczyć treść uchwał VI Zjazdu MOIIB

 

Kliknij tutaj >>