ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2015 w sprawie uchwalenia porządku obrad XIV Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego.

Pobierz pdf

2. Nr 2/Z/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu XIV Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego.

Pobierz pdf

3. Nr 3/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014r.

Pobierz pdf

4. Nr 4/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014r.

Pobierz pdf

5. Nr 5/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2014.

Pobierz pdf

6. Nr 6/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014r.

Pobierz pdf

7. Nr 7/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014r.

Pobierz pdf

8. Nr 8/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014r.

Pobierz pdf

9. Nr 9/Z/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2014.

Pobierz pdf

10. Nr 10/Z/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 r.

Pobierz pdf

11. Nr 11/Z/2015 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015.

Pobierz pdf

12. Nr 12/Z/2015 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015.

Pobierz pdf

13. Nr 13/Z/2014 w sprawie zalecenia Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa określenia organizacji sądownictwa polubownego w Izbie.

Pobierz pdf