ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1.nr MAZ/OZ/0001/2023 w sprawie uchwalenia porządku obrad XXII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

Pobierz pdf

2.nr MAZ/OZ/0002/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu XXII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

Pobierz pdf

3.nr MAZ/OZ/0003/2023 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.

Pobierz pdf

4.nr MAZ/OZ/0004/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2022

Pobierz pdf
5.nr MAZ/OZ/0005/2023 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. Pobierz pdf
6.nr MAZ/OZ/0006/2023 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. Pobierz pdf
7.nr MAZ/OZ/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. Pobierz pdf
8.nr MAZ/OZ/0008/2023 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
za 2022 r.
Pobierz pdf
9.nr MAZ/OZ/0009/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2022 Pobierz pdf
10.nr MAZ/OZ/0010/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. Pobierz pdf
11.nr MAZ/OZ/0011/2023 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2023 Pobierz pdf
12.nr MAZ/OZ/0012/2023 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2023 Pobierz pdf
13.nr MAZ/OZ/0013/2023 w sprawie wniosków złożonych w dniu 14 kwietnia 2023 r. do Komisji Uchwał i Wniosków Pobierz pdf