ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nr 1/Z/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu XII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

plik pdf

Nr 2/Z/2013 w sprawie uchwalenia porządku obrad XII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

plik pdf

Nr 3/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 4/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 5/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 6/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 7/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 8/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2012.

plik pdf

Nr 9/Z/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2012.

plik pdf

Nr 10/Z/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2012 r.

plik pdf

Nr 11/Z/2013 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013.

plik pdf

Nr 12/Z/2013 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013.

plik pdf

Nr 13/Z/2013 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

plik pdf

Nr 14/Z/2013 w sprawie złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

plik pdf