ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nr 1/Z/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu VIII Zjazdu MOIIB - Zjazdu Sprawozdawczego. plik rtf
Nr 2/Z/2009 w sprawie uchwalenia porządku obrad VIII Zjazdu MOIIB - Zjazdu Sprawozdawczego. plik rtf
Nr 3/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady MOIIB w roku 2008 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008. plik rtf
Nr 4/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w roku 2008. plik rtf
Nr 5/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB w roku 2008. plik rtf
Nr 6/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w roku 2008. plik rtf
Nr 7/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB w roku 2008. plik rtf
Nr 8/Z/2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOIIB za rok 2008. plik rtf
Nr 9/Z/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za działalność w roku 2008. plik rtf
Nr 10/Z/2009 w sprawie uchwalenia Planu Pracy MOIIB na rok 2009. plik rtf
Nr 11/Z/2009 w sprawie uchwalenia Budżetu MOIIB na rok 2009. plik rtf
Nr 12/Z/2009 w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady MOIIB. plik rtf
Nr 13/Z/2009 w sprawie odwołania członka Rady MOIIB. plik rtf
Nr 14/Z/2009 w sprawie nie uzupełniania składu Okręgowej Rady oraz Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. plik rtf
Nr 15/Z/2009 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prowadzenia przez MOIIB działalności gospodarczej. plik rtf