ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2019 w sprawie uchwalenia porządku obrad XVIII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego.

Pobierz pdf

2. Nr 2/Z/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu XVIII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego.

Pobierz pdf

3. Nr 3/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018 r.

Pobierz pdf

4. Nr 4/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018r.

Pobierz pdf

5. Nr 5/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018 r.

Pobierz pdf

6. Nr 6/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018r.

Pobierz pdf

7. Nr 7/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018r.

Pobierz pdf

8. Nr 8/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018r.

Pobierz pdf

9. Nr 9/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018 r.

Pobierz pdf

10. Nr 10/Z/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za 2018 r.

Pobierz pdf

11. Nr 11/Z/2019 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa na rok 2019

Pobierz pdf

12. Nr 12/Z/2019 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa na rok 2019

Pobierz pdf

13. Nr 13/Z/2019 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

14. Nr 14/Z/2019 w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Pobierz pdf

15. Nr 15/Z/2019 w sprawie wniosków złożonych w dniu 26 kwietnia 2019 r. do Komisji Uchwał i Wniosków.

Pobierz pdf