ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uchwała Nr 1/Z/2010 sprawie przyjęcia Regulaminu IX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. plik pdf
Uchwała Nr 1/Z/2010 w sprawie uchwalenia porządku obrad IX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego plik pdf
Uchwała Nr 3/Z/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborów IX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego plik pdf
Uchwała Nr 4/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Rady MOIIB w roku 2009 r. plik pdf
Uchwała Nr 5/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w roku 2009 plik pdf
Uchwała Nr 6/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego MOIIB w roku 2009 plik pdf
Uchwała Nr 7/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w roku 2009 plik pdf
Uchwała Nr 8/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej MOIIB w roku 2009 plik pdf
Uchwała Nr 9/Z/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2009 plik pdf
Uchwała Nr 10/Z/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie MOIIB za rok 2009 plik pdf
Uchwała Nr 11/Z/2010 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2010 plik pdf
Uchwała Nr 12/Z/2010 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2010 plik pdf
Uchwała Nr 13/Z/2010 w sprawie liczebności poszczególnych organów oraz ilości Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010 - 2014 plik pdf
Uchwała Nr 14/Z/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 15/Z/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 16/Z/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 17/Z/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 18/Z/2010 w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 19/Z/2010 w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 20/Z/2010 w sprawie przerwy w obradach plik pdf
Uchwała Nr 21/Z/2010 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 22/Z/2010 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB plik pdf
Uchwała Nr 23/Z/2010 w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB plik pdf