ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

495/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 4/PR/2022 z dnia 5.12.2022 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

494/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

493/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

448/R/2022 w sprawie ustalenia prowizorium budżetowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Pobierz pdf

447/R/2022 w przedmiocie zwołania XXII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego

Pobierz pdf
446/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
398/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
357/R/2022 w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i uchwalenia nowego Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Pobierz pdf
356/R/2022 w sprawie wszczęcia przez Radę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stosownych działań celem skierowania do odpowiednich organów wystąpień w związku z działaniami podejmowanymi przez Mariusza Okunia  Pobierz pdf

355/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/PR/2022 z dnia 18.07.2022 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 Pobierz pdf
354/R/2022 w sprawie powołania opiekunów biur terenowych oraz opiekunów punktów konsultacyjnych  Pobierz pdf
353/R/2022 w sprawie zmiany składów Komisji problemowych oraz Zespołów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Pobierz pdf
352/R/2022 w sprawie przyznania Mieczysławowi Grodzkiemu tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Pobierz pdf
351/R/2022 w sprawie wyboru członków Prezydium Rady MOIIB na kadencję 2022-2026  Pobierz pdf

350/R/2022 w sprawie odwołania składu Prezydium Rady MOIIB na kadencję 2022-2026

 Pobierz pdf
349/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
348/R/2022 w sprawie przyznania pomocy finansowej  
260/R2022 w sprawie zmiany uchwały Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 23/PR/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w  sprawie ekwiwalentów oraz zwrotu kosztów podróży w związku z pełnieniem funkcji w organach Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/PR/2019 Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 lutego 2019 r.   Pobierz pdf
259/R/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji jubileuszu XX-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pobierz pdf
258/R/2022 w sprawie utworzenia Zespołów w Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powołania przewodniczących zespołów Pobierz pdf
257/R/2022 w sprawie utworzenia Komisji Problemowych Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powołania przewodniczących komisji Pobierz pdf
256/R/2022 w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pobierz pdf
255/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/PR/2022 z dnia 11.05.2022 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pobierz pdf
 

198/R/2022 w sprawie wyboru członków Prezydium Rady MOIIB na kadencję 2022-2026

Pobierz pdf

176/R/2022 w sprawie wystąpienia do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego MOIIB o złożenie do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Złotej i Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 Pobierz pdf

175/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 1/PR/2022 z dnia 03.03.2022 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

174/R/2022 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za udział w XXI Zjeździe Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczym

 Pobierz pdf

173/R/2022 w sprawie projektu Regulaminu wyborów do organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na VI kadencję (2022-2026) oraz delegatów na Krajowy Zjazd piątej kadencji 

 Pobierz pdf

172/R/2022 w sprawie projektu Regulaminu XXI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczego

 Pobierz pdf

171/R/2022 w sprawie projektu Porządku Obrad XXI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

 Pobierz pdf

170/R/2022 w sprawie przyjęcia i przedstawienia do zatwierdzenia XXI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu projektu budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022

 Pobierz pdf

169/R/2022 w sprawie projektu Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022

 Pobierz pdf

168/R/2022 w sprawie przyjęcia i przedstawienia do zatwierdzenia XXI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021

 Pobierz pdf

167/R/2022 w sprawie przyjęcia i przedstawienia XXI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021 i Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021

 Pobierz pdf

166/R/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

165/R/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

164/R/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

163/R/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

91/R/2022 w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2021

Pobierz pdf

90/R/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia i zaopiniowania protestów wyborczych Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

89/R/2022 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

Pobierz pdf